תקנון ונהלי הרשמה

תנאי לפתיחת הקורסים/חוגים הוא מספר משתתפים מינימלי. אנא שקלו היטב לאלו חוגים/קורסים ברצונכם להירשם. על בסיס הרשמתכם מתקבלת ההחלטה אם לפתוח חוג/קורס זה או אחר. הקתדרה שומרת לעצמה את הזכות לשינוים. במידה ותחולנה הגבלות על ההתקהלות בשל נגיף הקורונה יותאמו מספרי המשתתפים והקבוצות להנחיות הממשלה.

נהלי הרשמה

 1. בקורסים העיוניים (בוקר וערב): ההרשמה לקורס מלא בלבד, לא ניתן להירשם להרצאות בודדות.
 2. בפעילויות הבוקר ההרשמה לחוגים הינה לכל שנת הפעילות במסגרת מנוי "מרחבי בוקר".
 3. מאחר ובחוגים שנתיים קיימת אפשרות ביטול ההשתתפות בסוף סמסטר א', במידה ומספר הרשומים בתחילת הסמסטר השני לא יגיע למינימום הנדרש לפתיחת קבוצה תאלץ העמותה לסגור את החוג לפני פתיחת הסמסטר השני.
 4. בחוגי שפות ואמנות: במידה ולאחר שני מפגשי התנסות יעמוד מספר הנרשמים על המינימום לפתיחת חוג, ייפתח החוג רק בתנאי שכל המשתתפים יתחייבו בכתב לתשלום מלא עד סוף שנת הפעילות (במקרה כזה, של ביטול ההשתתפות והמשך התשלום, תגבה רק מחצית מהתוספת החודשית עבור החוג.)
 5. בסדנאות אמנות פלסטית קצרות (שאינן חוג שנתי), ניתן יהיה לבטל השתתפות ללא תשלום עד שבוע לפני פתיחת הסדנא.
   ביטול בין ששה ימים ליום אחד לפני פתיחת הסדנא יחויב בחמישים אחוז מעלות הקורס. ביטול ביום פתיחת הסדנא או לאחריה יחויב בתשלום מלא במידה והסדנה הינה בת 4 מפגשים ובתשלום של 50% במידה והסדנה הינה בת 8 מפגשים.
 6. מספר המקומות בחוגים מוגבל. הקדימו להירשם והבטיחו את מקומכם בחוג הרצוי. השיבוץ יעשה על פי סדר מועד ההרשמה.
 7. בכל הפעילויות תינתן עדיפות לתושבי/ות משגב בני/ות 60+. הצטרפות של תושבים/ות צעיריםות יותר ותושבים/ות מחוץ למועצה תהיה על בסיס מקום פנוי.

תקופת התנסות

 1. בחוגים השנתיים ובקורסי הבוקר הסמסטריאליים תתאפשר תקופת התנסות בשני המפגשים הראשונים במהלך החודש הראשון של כל סמסטר (ספטמבר 2023 ופברואר 2024). החל מהחודש השני של כל סמסטר תהיה אפשרות להתנסות במפגש אחד בלבד.
 2. בקורסים העיוניים בערב תתאפשר התנסות במפגש הראשון של הקורס בלבד, בתשלום. עד תום תקופת ההתנסות ניתן להחליף או לבטל את הפעילות בהודעה בכתב, על גבי טופס ביטול הנמצא באתר העמותה ובמשרד. לאחר מכן לא ניתן יהיה לבטל השתתפות בפעילות, אלא בסוף הסמסטר (בהודעה בכתב, חודש מראש, דהיינו עד 31.12.23).
   במידה ומשתתף מעוניין להפסיק להשתתף בפעילות אחרי תום תקופת ההתנסות, ניתן יהיה לעבור לפעילות אחרת על בסיס מקום פנוי ובאישור העמותה ובלבד שהיקף המנוי   החודשי לא ייקטן.

אופן ההרשמה

ההרשמה לחוגים, לקורסים ולטיולים תתבצע על גבי טופס הרשמה אינטרנטי, באתר עמותת מרחבים: www.merchavim-misgav.org.il ותכנס לתוקף רק עם קבלת אישור ההרשמה במייל מאת העמותה המציין את סטטוס ההשתתפות. ניתן לקבל עזרה בהרשמה, לאורך כל השנה, במשרדי העמותה, בטל' 04-9990314, ובסלולרי 052-3086897, בימים א'-ה' בין השעות 08:00-16:00.
שכר הלימוד ואפשרויות לתשלום במסגרת עמותת מרחבים
שכר הלימוד מחושב לחוג/ קורס מלא ולוקח בחשבון את החודשים בהם ישנן חופשות, חגים, פעילויות מיוחדות וכן עד שתי העדרויות בלתי צפויות של מורה בשנה. החיוב מתחלק באופן שווה למספר חודשי הפעילות.

 • תושבי/ות מ.א. משגב – התשלום ייעשה דרך חיובי המועצה.
 • לתושבי חוץ - התשלום ייעשה על ידי מתן הרשאה לתשלום בכרטיס אשראי דרך מ.א. משגב.
החזר שכר לימוד

ההרשמה לחוג/פעילות מחייבת. אין החזר שכר לימוד עקב היעדרות מלימודים / מפעילות, אלא במקרה של ביטול חוג על פי הנוהל להלן. כמו כן אין החזר שעורים עקב העדרות מלימודים ומפעילות. במקרים חריגים ניתן לפנות לוועדת חריגים של עמותת מרחבים.

נוהל ביטול חוג שנתי / מנוי
 1. ביטול יכנס לתוקפו רק לאחר הודעה בכתב של הנרשם, בטופס ביטול חוג/הסעה הנמצא באתר עמותת מרחבים www.merchavim-misgav.org.il או במשרדי העמותה ורק לאחר אישור מהעמותה כי הביטול התקבל.
 2. ביטול השתתפות יתאפשר בשני מועדים בלבד:
 • מיד לאחר תקופת ההתנסות של כל חוג/קורס.
 • בסוף סמסטר א', בהודעה בכתב של חודש מראש (לא יאוחר מ-31.12.23).

       3. במקרים של היעדרות של חודשיים ומעלה, עקב סיבות רפואיות ניתן לפנות בכתב בבקשה לביטול חוג ולקבלת החזר תשלום רטרואקטיבי. ייתכן כי יידרשו אישורים רפואיים.

השתתפות בחוגי התעמלות

כל משתתף בחוגי ההתעמלות יקבל דף הסבר לגבי מהות הפעילות בחוג ועצימותה. באחריות המשתתפים לוודא כי החוג אליו נרשמו מתאים ליכולות ולמגבלות שלהם. המשתתפים מתבקשים להודיע למדריך החוג על כל מגבלה המונעת מהם לבצע פעולות מסוימות, להגביל או לסכן אותם וכן על שינויים במצבם הבריאותי המשפיעים על השתתפותם בחוג במהלך השנה אם חלו כאלה. מומלץ להתייעץ עם הרופא האישי על מנת לוודא את התאמת הפעילות ליכולות האישיות של כל משתתף.

ביטוח

העמותה מבוטחת בביטוח צד שלישי ואינה מבטחת את משתתפי הפעילויות בביטוח תאונות אישיות.

הסעות - מידע כללי, הרשמה וביטול

עמותת מרחבים תפעיל מערך הסעות מסודר לבני 60+ מהיישובים למרכז הפעילות במרחבים בימים א, ב ו- ד. ההסעות הן בתחילת יום הפעילות ובסיומו בלבד.
בכפרים הבדואים תתקיימנה הסעות למועדונים בסלאמה, כמאנה וחוסניה.

 • ההרשמה למערך ההסעות מתבצעת בטופס ההרשמה לפעילות.
 • פרטי הקווים והתחנות יקבעו לאחר סיום תהליך ההרשמה ויועברו למשתתפים בתחילת שנת הפעילות.
 • ההסעות לפעילות מתקיימות במסלולים קבועים ובמקומות איסוף/פיזור קבועים בתוך הישובים.
 • קווי ההסעות, פתיחת קו חדש/שינוי קו, מותנים במינימום משתמשים, בהתאם לשיקולים כלכליים.
 • מקרים חריגים ו/או מוגבלים הזקוקים להסעה מיוחדת יפנו לוועדת חריגים.

* ההרשמה להסעות היא על בסיס שנתי קבוע, כולל במקרים של אי שימוש זמני בהסעות. אין החזר תשלום, אלא במקרה של ביטול נקודת ההסעה לתקופה של חודש ומעלה או במקרה של ביטול קבוע של ההסעה, בכתב בלבד, בטופס ביטול הסעה/פעילות הנמצא באתר מרחבים, או במשרדי העמותה ולאחר קבלת אישור העמותה לביטול.

ועדת הנחות וחריגים

העמותה מפעילה ועדת הנחות וחריגים למקרים של בקשת ביטול חריגה (כגון משתתף המטפל בבן/בת זוג עקב בעיה רפואית הנמשכת מעל חודשיים) ו/או בקשה להנחה בפעילות.

 • הפניה לועדת הנחות וחריגים: למיכל חונן, [email protected]  04-9990314
 • הפניה לקבלת הנחה נעשית באמצעות טופס פניה שניתן לקבל במשרדי העמותה.
 • המידע המובא בפני ועדת הנחות וחריגים נשמר בדיסקרטיות מלאה.

להרשמה לחץ כאן>>